WEPs İZMİR

 • Kadınların, ekonomik yaşamın içinde güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformudur.
 • 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.
 • Kadınlar Güçlendirme İlkelerini imzalayarak, şirketler cinsiyet eşitliği değişimini sağlamak için hissedarlarını ve paydaşlarını harekete geçirmiş oluyorlar. Yeteneği çekmek, yeni pazarlara girmek, topluluklarına hizmet etmek ve sonuçta ölçülebilir bir şekilde iyileştirmek için rol modelleri haline geliyorlar.
 • 2011 yılında Türkiye’de ilk olarak Güler Sabancı ve Ümit Boyner’in imzacısı olduğu girişimde Türkiye, en fazla WEPs imzacısına sahip olan 3’üncü ülkedir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

WEPS’e imza atan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulundan başlayarak işyerlerinde ve tedarik zinciri üzerinden toplumda her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

1) Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması

2) Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3) Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması

4) Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi

5) Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

6) Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

7) Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Liderlik

Çalışma Alanı

Pazar

Toplum

Şeffaflık

Kadının Güçlenmesi Platformu

Amaç: Platform, üyeler arasında bilgi alışverişi sağlanması, öğrenme süreçlerinin desteklenmesini,  üye faaliyetlerinin paylaşımı,  proje önerileri sunulması ve öneri geliştirilmesini amaçlar.

Üyeleri:  Platform, Global Compact imzacıları ve WEPs imzacılarından oluşur.

Kadının Güçlenmesi Platformu Komite Çalışma İlkeleri

 • Seçilen şehirde UN Global Compact üyesi olan iş dünyasına ait bir sivil toplum örgütü (en az bir olmak üzere), bir iş dünyası kadın derneği ve UN Global Compact ve WEPs üyesi olan en az bir en fazla iki şirketin işbirliği gerekmektedir.
 • Sivil toplum örgütü mutlaka  o şehrin iş dünyasındaki  firma patronlarının veya profesyonel  yöneticilerinin olduğu bir örgüt olmalıdır.
 • Platforma üyeliğin ön koşulu WEPs imzacısı olmak olmalıdır.
 • Her şehirde en az 10 firma imzacı olmalıdır.
 • Seçilen şehirlerdeki Platform Komitesi çatı organizasyonu olarak Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlıdır.
 • Toplantı gündemleri, alınan kararlar, Global Compact Sekretaryasına ve Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Başkanlarına ulaştırılmalıdır.
Yeni bir çalışma için Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu İcra Kurulu bilgilendirilmekte ve kendisinden onay alınmaktadır.
Her toplantıda mutlaka alınan kararlar ile ilgili bir tutanak oluşturulur, toplantı sonrasında tutanaklar Global Compact Sekretaryasına ve üye firmalara ulaştırılmaktadır.

Kadının Güçlenmesi Platformu İzmir Komitesi

 • Komite, Kadının Güçlenmesi Platformu’nun karar alıcı ve uygulayıcı mekanizmasıdır. Komite, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konularında farkındalık yaratmayı ve WEPs’in ülke çapında yaygınlaştırılmasını amaçlar.
 • Komite, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet planı oluşturur, alt ekiplerin takip ve koordinasyonunu yapar, gelen faaliyet önerilerini değerlendirir ve tüm çalışmaları Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’na raporlar.
 • Başkan: İzmir Komitesi Başkanı ESİAD Yönetim Kurulu tarafından atanır. Başkanın Global Compact üyesi olma şartı aranır. Komite Başkanı, başkanlık görevini Yönetim Kurulu görev süresince yürütür. Yeni Yönetim Kurulu’nun seçilmesiyle komite başkanı başkanlıktan ayrılmış sayılır ve yeni başkan seçilir. Yeni başkan atanana kadar mevcut başkan görevine devam eder.
 • Üyeler: Komite üyelerinin WEPs imzacısı olması zorunludur. WEPs imzacısı olan ve belirtilen amaçlar doğrultusunda aktif rol ve sorumluluk almak isteyen kurum/kuruluşlar komiteye üye olabilir.
 • Çalışma Prensipleri: Komite, gerektiği sıklıkta toplanır.
  – Komite, oluşturulan faaliyet programı çerçevesinde proje ekipleri kurabilir.
  – 2016-2017 döneminde İstanbul platformunda çalışma programı kapsamında 4 ekibin kurulması öngörülmüştür.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. WEPs Uygulama Rehberi, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, WEPs imzacısı şirketlerin katılım ve katkıları ile Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından hazırlanmıştır.

PRENSİP 1
Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
PRENSİP 2
Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi
PRENSİP 3
Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
PRENSİP 4
Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
PRENSİP 5
Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
PRENSİP 6
Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
PRENSİP 7
Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

İlgili Haber ve Etkinlikler

“Eşitlik Yıldızı Projesi” Toplantısı

Derneğimiz ev sahipliğinde, Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri çerçevesinde, ESİAD, İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğündeki TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu, DEÜ İşletme Fakültesi ve UNWOMEN işbirliğiyle “Eşitlik Yıldızı Projesi” toplantısı gerçekleştirildi.