ESİAD TÜZÜK

Madde 1 – Derneğin Adı Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’dir. Derneğin Kısa adı ESİAD’dır.
Dernek merkezi Konak/İzmir’dedir. Yurt içinde ve dışında şubeler veya temsilcilikler açabilir.

Madde 2 –

I – Vizyon ve Misyon

Derneğin Vizyonu:
“İş dünyasını ve ekonomiyi, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak”tır.

Derneğin Misyonu:
“Üyelerine, ekonomiye, sosyal yaşama değer katan çalışmaları ve güçlü kurumsal yapısıyla, katılımcı demokrasinin ve özel girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak, iş dünyasının görüşlerini temsil etmek, baskı grubu işlevini başarıyla yerine getirmek”tir.

II – Amaç

Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işinsanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve sonrasında yurtiçinde ve yurtdışında bilgilendirme, politika geliştirme, uyum ve proje çalışmaları yapmak, bu amaçla kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği kurmak ve geliştirmektir.

Madde 3 – Dernek, amacı doğrultusunda yapacağı faaliyetlerin, kamu hizmeti niteliğinde ve herkesin yararına açık, tüm yöre ve kitlelere hizmette sınırsız, ancak temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere,

a) piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;

b) iş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir;

c) dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir;

d) iş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;

e) şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir;

f) yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir;

g) kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;

h) eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir;

i) üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir;

j) toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;

k) bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir;

l) toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar;

m) uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;

n) uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube açabilir ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir;

o) insan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur;

p) görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;

r) gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;

s) ticaret siciline kayıt yaptırmak şartıyla, iktisadi işletme kurabilir;

t) elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir.

u) elde edeceği gelirlerin en az % 80’ini dernek amaçlarına harcar.

v) derneğin faaliyet alanlarına ve amacına uygun olan şirketlere Yönetim Kurulu kararı ile İktisadi İşletmesi üzerinden ortak olabilir.

  • FAALİYET ALANI  – Dernek mesleki ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 4 – Derneğin kurucu üyelerinin isimleri aşağıda belirtilmiştir:
1) Engin BARAZ
2) Teoman BAYGAN
3) Kemal ÇOLAKOĞLU
4) Murat DEMİRER
5) Şinasi ERTAN
6) İstemi GÜREL
7) Aslan ÖNEL
8) Melih ÖZAKAT
9) Erdoğan ÖZGÖRKEY
10) M. Haluk ÖZSARUHAN
11) Deniz TANER
12) Oğuz TATIŞ
13) Tufan ÜNAL
14) Selçuk YAŞAR
15) Selim YAŞAR
16) Mazhar ZORLU

Madde 5 – Derneğin amaçlarını ve etik ilkelerini kabul eden sanayici ve işinsanları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, şirket üst düzey yöneticileri ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler. Tüzel kişilerin üye olmaları durumunda, üyeliği kabul edilen tüzel kişiyi yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Derneğe üye olacak gerçek kişilerin medeni haklara sahip ve 35 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Derneğe asli üye olmak için, iki asli üye tarafından takdim edilmek ve yazılı olarak derneğe başvurmak gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alır ve sonuç, adaya yazı ile duyurulur. Kurucular, derneğin asli üyeleridir. T.C. vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında bulunan ve aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir.

Madde 6 – Derneğin amaç ve çalışma konularıyla ilgili alanlarda veya bilim dünyasında faaliyet gösteren, ihtisas sahibi, belli hizmetlerde bulunmuş, eserler sunmuş Türk ve yabancı uyruklu kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Kararda toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Onursal üyelik için aranacak nitelikler ve üyelik süresi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönerge ile belirlenir. Onursal Üyelerin aidat yükümlülüğü yoktur. Toplantı ve müzakerelere katılabilir, ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar ve yönetim organlarına seçilemezler.

Madde 7 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten ayrılan veya çıkartılan üyeler, üyelikte bulundukları sürenin borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Madde 8 –

a) Derneğin Tüzüğü’ne veya çalışmalarına uymadığı tespit edilen üyeler, Dernek Yönetim Kurulu’nca sebepleri ile birlikte Dernek Disiplin Kurulu’na bildirilir. Disiplin Kurulu üyenin çıkarılmasını tavsiye eder ve Yönetim Kurulu bu yönde karar alırsa, bu karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtirazı ilk Genel Kurul’da karara bağlanır.

b) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

c) Aidat ve/veya katılma paylarını ödemeyenlerin üyelikleri, borcun ait olduğu yılı takip eden yılın Mayıs ayı sonunda kendiliğinden sona erer.

Madde 9 –

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu

Dernek, çalışmalarını daha etkin yürütmek ve/veya tecrübe ve birikimlerden yararlanmak üzere aşağıdaki organları da kurabilir:
e) Yüksek İstişare Konseyi
f) Yürütme Kurulu
g) Fikir Önderleri Forumu

Madde 10 – Genel kurul asli üyelerden teşekkül eder. Her üç yılda bir Nisan ayında olağan olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Dernek organlarının seçimleri Genel Kurul kararına bağlı olarak gizli veya açık oylama ile 3 yılda bir yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanabilir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Katılma Hakkı:

Genel Kurula katılabilmek için, bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcu bulunmamak gerekir. Durum, üye listeleri düzenlemeden önce bir yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

Madde 11 – Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler, müteakip yılın Genel Kurullarına katılma hakkına haiz değildirler.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12 – Genel Kurul toplantıları, İzmir’de veya diğer Ege illerinden birinde yapılabilir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda yapılacak ikinci toplantıda ise çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 13 – Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe, eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirilen kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi tarafından adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Asli her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 14 – Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, yeteri kadar Başkan Vekili ve Katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Yasal düzenlemelerin olanak vermesi halinde, toplantılar elektronik ortamda yapılabilir.

Madde 15 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, ibra edilmeleri,
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması, yurt içinde veya dışında gereken yerlerde şubeler veya temsilcilikler açması,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Disiplin Kurulu’nun tavsiyesine uyarak verilmiş ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin oluşmadığına ilişkin itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması,
j) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapar.

Madde 16 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulun dernek asli üyeleri arasından üç yıl için Genel Kurul kararına bağlı olarak gizli veya açık oylama ile seçeceği 11 asil ve 11 yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyesinin tüzel kişi temsilcisi olması durumunda, temsil görevinin sona ermesi tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğini de sonlandırır. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii (onbirinci) üyesidir. Yönetim Kurulu, her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir Başkan, iki Başkan Vekili ve bir Muhasip Üye görevlendirir. Yönetim Kurulu Başkanı en fazla iki dönem için üst üste seçilebilir. Bir dönem aradan sonra eski Başkanın tekrar seçilmesi mümkündür. Yasal düzenlemelerin olanak vermesi halinde, toplantılar elektronik ortamda yapılabilir.

Madde 17 – Yönetim Kurulu:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden biri veya birkaçına yetki vermek; bu görev, üçüncü bir kişiye de verilebilir.
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
c) Bütçe, giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katkı payları önerileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
d) Kendi içinden bir Yürütme Birimi seçmek ve yetkilendirmek,
e) Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
f) Genel Sekreteri işe almak, çalışma şartlarını tayin etmek ve gerektiğinde işine son vermek,
g) Derneğin faaliyet alanlarına ve amaçlarına uygun olmak üzere, ön araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak üzere gerektiği kadar alt çalışma grupları veya komiteler kurmak,
h) Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 18 – Derneğin mali faaliyetleri, Genel Kurul’ca asli üyeler arasından üç yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Denetleme Kurulu üyeleri, tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetleme Kurulu görevini dönem içinde bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurul’a sunar.

Madde 19 –

Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en yüksek danışma organıdır ve derneğin tüm üyeleri Yüksek İstişare Konseyinin tabii üyesidir. Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen, dört kişiden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.  Başkanlık Divanı Yüksek İstişare Konseyi Başkan seçimini ve iş bölümünü kendi arasında yapar. Başkan seçilen üye, en fazla iki dönem için üst üste Başkan seçilebilir. Bir dönem aradan sonra eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Konsey, yılda en az iki defa Konsey Başkan ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve gerektiğinde, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun oyu ile tavsiye kararları alır ve bunları Yönetim Kuruluna bildirir.

Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, yasal veya gönüllü mesleki kuruluş, dernek, vakıf ve özel teşebbüs yöneticileri, akademik kadrolar, girişimciler, medya mensupları ve siyasi kuruluş temsilcileri, görüş alışverişinde bulunmak üzere davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamalarına katılamazlar.

Konseyin Başlıca Görevleri;

a) Sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
c) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeliklerinden birinin boşalması durumunda, üyelik koşullarına uygun yeni üye Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeni üye, bir sonraki Genel Kurul’da onaya sunulur.

Madde 20 – Disiplin Kurulu, Genel Kurulun asli üyeler arasından her üç yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. Disiplin Kurulu icap ettikçe toplanıp çalışma şeklini belirler ve kendisine Yönetim Kurulu’nca sunulan hususlarda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Madde 21 – Yürütme Birimi, görev süresi ilgili Yönetim Kurulu’nun görev süresine bağlı olarak Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu’nca seçilen iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yürütme Birimi üyeliklerinden birinin ayrılma nedeniyle boşalması durumunda üyelik koşullarına uygun yeni üye Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 22 – Dernek faaliyetlerinde bilgi ve deneyimlerinden istifade etmek, fikir oluşturmak amacıyla, alanlarında uzman, isim yapmış veya önemli kamu ve özel sektör görevlerinde bulunmuş ya da bulunmakta olan kişilerden ya da kurum ve kuruluş temsilcilerinden Yönetim Kurulu kararıyla her faaliyet dönemi için oluşturulur. Foruma üyelik, aksi Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadıkça faaliyet dönemi sonunda biter. Forum, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter’in çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konulara, dernek faaliyetlerine ilişkin konuları tartışır, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Madde 23 – Genel Sekreter, Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

a) Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek,
b) Dernek sekreteryasının başı olarak Derneğin faaliyet programının uygulanması ile bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Madde 24 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 25 –

I – Gelirler

a) Giriş aidatı, üyelik aidatı ve bağış katkı payları: Üyeler, Genel Kurul tarafından belirlenecek giriş aidatı, yıllık aidat ve bağış katkı payı öderler. Giriş aidatı, yıllık aidatlar ve katkı payları her yıl günün ekonomik koşullarına göre Genel Kurul’ca ayarlanabilir. Aynı aileden veya firmadan olunması kaydıyla, yeni bir üyenin katılması, geçerli nedenlerledernek üyeliğinden ayrıldıktan en geç iki yıl içinde yeniden dönülmesi durumlarında veya imzalanacak protokol gereği benzer derneklerde üyeliği olan kişi ve kuruluşlardan Yönetim Kurulu kararı ile Giriş Aidatı alınmayabilir.

b) Dernekçe gerçekleştirilen proje, eğitim, yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans-toplantı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d) Bağışlar ve yardımlar,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

f) Tüzel kişi üyelerin aidatı ve bağış katkı payları Genel Kurul tarafından farklı şekilde belirlenebilir.

II – Aidat ve Katkı Payı Ödeme Süresi

Aidatlar ve bağış katkı payları, her yıl Mart ayı sonuna kadar ödenir. Ödemelerin gecikmesi halinde, geciken her ay için tutara yüzde üç (3) oranında gecikme zammı eklenir.

Madde 26 – Dernek amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 27 – Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Derneğin bilanço esasında tutucağı defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 28 – Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 29 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa, bir sonraki yılın Şubat ayı içerisinde derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 30 – Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 31 –  Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu, üç yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 32 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 33 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 34 – Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse, dernek merkezinin  bulunduğu ilde amacına en yakın amacı güden bir derneğe veya vakfa devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 35 – Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler. Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın ve bağışların üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

Madde 36 – Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

Madde 37

ESİAD ve Üyeleri, aşağıdaki iş etiği ilkelerini benimsemiş, faaliyetlerinde, tutum ve davranışlarında kendilerine rehber edinmişlerdir:

a) Tüm iş ilişkilerinde insan onuruna, insan haklarına, anayasal ve toplumsal değerlere saygılıdırlar; her türlü ayrımcılığın karşısındadırlar.

b) Demokrasinin geliştirilmesi ve çağdaş hukuk ilkeleri doğrultusunda iş yaşamında demokratik hakların sorumluluk bilinciyle hayata geçirilmesinden yanadırlar.

c) Doğadaki dengelerin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için ortak sorumluluğun bilincinde olup faaliyetlerinde çevresel etkiyi gözetirler.

d) İş ilişkilerinde dürüstlüğü ve iş ahlakını faaliyetlerine eşlik eden ayrılmaz bir ilke olarak görürler; her türlü rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi görev sayarlar.

e) Topluma karşı sosyal sorumluluk duymayı bir erdem ve faaliyetlerini zenginleştiren değer olarak kabul ederler.

f) Dernek üyelerinin siyasi görüş ve faaliyetleri sorgulanamaz; ancak ESİAD Yönetim Organlarında görev almaları durumunda, varsa aktif siyasi görevlerini bırakmak, her siyasi görüş ve kuruluşa aynı mesafede durmakla yükümlüdürler.