YUVARLAK MASALAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkan: Yakup BENLİ
Başkan Vekili: Halil NADAS

Görevleri:

 • Dünya, ülke ve bölge ekonomisindeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek
 • Ekonomik konularda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Bilgi ve değerlendirmelerini üyelerle paylaşmak
 • Ekonomi ve maliye politikaları konusunda çalışmalar yapmak

Çalışma Grupları
> Ekonomi Gözlem Grubu

Başkan: Cem HERİS
Başkan Vekilleri: Gökhan SERDAR – Mustafa Nafiz DELEN

Görevleri:

 • İmalat sanayiinde teknoloji odaklı, inovasyona dayalı ve katma değerli üretime geçilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Sanayide yeşil ve dijital dönüşüme ve yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalar yapmak
 • Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum için gereken ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, bu kapsamda başta AB’nin Sınırda Karbon Mekanizması olmak üzere uyum çalışmaları yapmak
 • Bölge ve Türkiye sanayisinin gücünün artırılması ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, ilgili kamu kurumları ve Odalarla paylaşmak
 • Sanayicilerin ve ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümü için Odalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak
 • Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birlikleri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak
 • Küresel ve AB ticaret kuralları çerçevesinde İzmir ve Bölgemizde dış ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak
 • Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin düzgün işlemesine ve modernizasyonuna yönelik çalışmalar yapmak

Başkan: Yiğit TATIŞ
Başkan Vekilleri: Bülent SAĞEL, Hakan ÖZÇELİK

Görevleri:

 • Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılmasına hizmet edecek şekilde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, iş birlikleri kurmak
 • Farklı sektörlerdeki girişimcilik örneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek
 • Teknolojiye ve inovasyona dayalı dijitalleşmenin tüm sektörleri içerecek şekilde gelişmesine katkıda bulunmak.

Başkan: Neşe GÖK
Başkan Vekilleri: Vildan GÜNDOĞDU, Süleyman HANÇERLİ

Görevleri:

 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması ile ilgili çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği gerçekleştirmek, iyi uygulama örneklerini ortaya koymak
 • Döngüsel ekonominin gelişmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak
 • İklim değişikliği ile mücadele edilmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Nitelikli işgücü ve eğitim bağlantısına hizmet eden çalışmalar yapmak
 • Yeni becerilerin ve mesleklerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar yapmak

Başkan: Temel Aycan ŞEN
Başkan Vekili: Ayşen KABAOĞLU

Görevleri:

 • Bölgemizde tarımın geliştirilmesine, tarımda teknoloji kullanımının, akıllı tarım uygulamalarının ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili Oda ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri kurmak
 • İklim değişikliği tehdidi karşısında tarım ve gıda ürünleri ile ilgili alınması gereken tedbirler hakkında çalışmalar yapmak
 • Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına destek olacak çalışmalar yapmak
 • İzmir ve Bölgemizde turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili paydaşlarla koordinasyon ve iş birliği içinde olmak
 • İzmir ve Bölgemizde ekonominin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla ihtisaslaşmış hizmetler, yeni nesil hizmetler, taşımacılık ve lojistik hizmetleri gibi konularda çalışmalar yapmak

Başkan: Rebii AKDURAK
Başkan Vekili: Şeyma BAŞTERZİ

Görevleri:

 • Bölgemizde yabancı sermaye yatırımlarının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, iş birlikleri geliştirmek
 • İzmir ve Bölgemizde yabancı sermayeli kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek
 • Türkiye’nin AB’ye katılım ve uyum sürecine destek veren çalışmalar yapmak, AB projeleri geliştirmek
 • Türkiye-AB gümrük birliği ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında çalışmalar yapmak
 • Üyelerimizin dışa açılma sorunlarıyla ilgilenmek
 • Derneğin ve üyelerinin yurt dışı ilişkilerini geliştirmek için öneriler hazırlamak, geliştirmek

Başkan: Koral KALPAKLIOĞLU
Başkan Vekilleri: Cem KOÇ, Erdinç ÖZDEKER

Görevleri:

 • Merkezi ve yerel yönetimlerle ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek, icraatları değerlendirip görüş ve öneriler hazırlamak
 • Yeşil ve dijital dönüşümü de içerecek şekilde kentsel politikaların oluşmasına, strateji ve planların geliştirilmesinde katkıda bulunmak
 • İzmir’de kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine hizmet edecek çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüş ve önerileri paylaşmak
 • Afet yönetimi ve olağanüstü durumlar için eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak

Başkan: Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU
Başkan Vekili: Mutlu Can GÜNEL

Görevleri:

 • Üyeler arasındaki ilişkileri ve dernek ile bağlarını güçlendirmek, ayrıca yeni üyelerin derneğe adaptasyonu için faaliyetlerde bulunmak
 • Kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek
 • Üyelerin dernekten beklentilerini araştırmak ve dernek faaliyetlerinin bu yönde geliştirilmesi için önerilerde bulunmak
 • ESİAD kimliğine uygun yeni üyeler kazanılması için çalışmak